• Tel.: +387 33 475 900
 • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Komisije Općinskog vijeća Hadžići

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: Komisija za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarskih općina Binježevo i Donji Hadžići sa granicama katastarskih općina Blažuj i Hrasnica

2023-01-04

Općinsko vijeće Hadžići na 20. sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine donijelo je Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje i obilježavanje granice katastarskih općina Binježevo i Donji Hadžići sa granicama katastarskih općina Blažuj (Općina Ilidža) i Hrasnica (Općina Ilidža).

Gore navedeno rješenje pogledajte OVDJE.

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIX - KOMISIJA ZA NADZIRANJE PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA IZABRANIH PREDSTAVNIKA – VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI

2020-05-19
 1. EMINA FIŠO (NiP) -predsjednik
 2. IZET MEMIĆ (PzP) -zamjenik
 3. MUHAREM FIŠO (SDA) -član
 4. ADNAN ČORBO (SDA) -član
 5. RUSMIR SUŠIĆ (BPS) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVIII - KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

2020-05-19
 1. NEDŽAD KARIĆ (SDA) -predsjednik Komisije
 2. MUJO IBRICA (SBiH) -zamjenik predsjednika Komisije
 3. SALKO JAPALAK (SDA) -član
 4. MIRSAD DUPOVAC (SDP) -član
 5. ELVIR ČEKRLIJA (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVII -DRUGOSTEPENI ORGAN ZA ŽALBE

2020-05-19
 1. ADMIR MUJANOVIĆ (NB) -predsjednik
 2. MERIMA FEHRATOVIĆ (SDA) -član
 3. MERISA ČIČKO (NiP) -član
 4. SENADA MERDŽANOVIĆ (SDA) -član
 5. NERMANA HALEBIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XVI -ZDRAVSTVENI SAVJET

2020-05-19

TARIK DŽELILOVIĆ (SDA) – predsjednik 

ANELA ŠEHIĆ LIHOVAC (NiP) – zamjenik predsjednika 

SEAD KORO (SDP) – član

BELMA HORMAN ISMIĆ (SDA) – član

DŽENAN RIZVO (SDA) – član

HAJRUDIN SERIFOVIĆ (NB) – član

BEJAMIL ŠARIĆ (NiP) – član

EMINA RAHMANOVIĆ – predstavnik škola sa područja općine Hadžići

MUAMER KUSTURA – predstavnik Veterinarske ambulante Hadžići

ALMIN TUFO – predstavnik Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići

ERNADA SELIMOVIĆ – predstavnik zdravstvene ustanove OJ Dom zdravlja Hadžići

MURAT ĐUDERIJA – predstavnik Zdravstvenog savjeta ispred JU „Zavod za zaštitu žena i materinstva“ 

SUMEJA BANDIĆ – predstavnik mladih

MINELA FATIĆ – predstavnik Crvenog križa

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XV -KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA

2020-05-19

1. NIHAD ŠEHIĆ (SDA) -predsjednik

AMIR MERDANOVIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika

2. HARIS MIRVIĆ (SDA) -član

SAMIR OMEROVIĆ (NiP) -zamjenik člana

3. LEJLA ČARDAKOVIĆ (SBiH) -član

AFRODITA RUSTEMI (NB) -zamjenik člana

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIV – KOMISIJA ZA SPORT I MLADE

2020-05-19
 1. ADNAN MERDANOVIĆ (NiP) -predsjednik
 2. ARNELA MUJIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. EMINA SELIMOVIĆ (SDA) -član
 4. HARIZ SMAJLOVIĆ (SDA) -član
 5. EMINA VATRIĆ (SDP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XIII – KOMISIJA ZA MEĐUOPĆINSKU SARADNJU

2020-05-19
 1. DAMIR MRKULIĆ (NiP) -predsjednik
 2. MIRZA MUŠANOVIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. NEJRA HRVAT (NB) -član
 4. INA OZDIĆ (SDA) -član
 5. AMAR ISMIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XII – KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I OPĆINSKA PRIZNANJA

2020-05-19
 1. MIRSAD TELAREVIĆ (SBiH) -predsjednik
 2. MIRZA TOPALOVIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. HASAN LIHOVAC (SDA) -član
 4. ADNAN PROHA (SDA) -član
 5. SALKO SALKIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: XI – ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

2020-05-19
 1. ALDIJANA OKIĆ (BPS) -predsjednik
 2. MIRELA BUŽO (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. ENVER CERO (SDA) -član
 4. NERMIN VATRIĆ(NiP) -član
 5. VERNESA FATIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: X – KOMISIJA ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

2020-05-19
 1. EMIR KIKIĆ (NiP) -predsjednik
 2. ISMIR BAJRIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. AMAR HORMAN (SDA) -član
 4. MUHAMED DUPOVAC (SDA) -član
 5. VELIDA TABAK (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: IX – KOMISIJA ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA I LIČNOSTI

2020-05-19
 1. ZIFET DŽELKO (SDA) -predsjednik
 2. ANIS NIZIĆ (NiP) -zamjenik predsjednika
 3. ADEM KATKIĆ (SDA) -član
 4. EMINA UJKANOVIĆ (BPS) -član
 5. ADELA SELIMOVIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VIII – KOMISIJA ZA PRAĆENJE POLOŽAJA BORACA, RVI I PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

2020-05-19
 1. ZEHRO MARIĆ (SDA) -predsjednik
 2. HAMID DUPOVAC (SDP) -zamjenik predsjednika
 3. AMILA BUŽO (SDA) -član
 4. EKREM TUFO (SDA) -član
 5. ZEJNIL ISMIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VII – KOMISIJA ZA NADZOR ZAKONITOSTI RADA

2020-05-19
 1. SAMIRA BEŠLIJA (PzP) -predsjednik
 2. SEDIN DAJDŽIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. MELIHA ALTOKA (SDA) -član
 4. LEJA REŠIDOVIĆ (NiP) -član
 5. AVDO FATIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: VI – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

2020-05-19
 1. ALMA EJUBOVIĆ (SDA) -predsjednik
 2. EDIS ISMIĆ (NB) -zamjenik predsjednika
 3. MAIDA HASKIĆ (SDA) -član
 4. AZRA NIZIĆ (SDA) -član
 5. SEDIK SELIMOVIĆ (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: V – KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

2020-05-19
 1. ADNAN SLOBODA (NB) -predsjednik
 2. JASENKA ALAĐUZ (SDP) -zamjenik predsjednika
 3. AIDA PEHLIVAN (SDA) -član
 4. AZEM ĐIVER (NiP) -član
 5. AIDA REDŽEPOVAC (NiP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: IV – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SARADNJU SA VJERSKIM ZAJEDNICAMA

2020-05-19
 1. DŽELIL BANDIĆ (NiP) -predsjednik
 2. MUSTAFA ŠEHIĆ (SDA) -zamjenik predsjednika
 3. EDIN ČOMOR (SDA) -član
 4. ADMIR ĐELMO (PzP) -član
 5. MIHRET DŽAMBAS (NB) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: III – KOMISIJE ZA PREDSTAVKE, PRIJEDLOGE I PRITUŽBE

2020-05-19
 1. RIJAD BOLOBAN (SDP) -predsjednik
 2. ELMA MUHIBIĆ (SDA) -zamjenik
 3. IRFAN ALAĐUZ (SDA) -član
 4. AMEL ŠEHIĆ (NiP) -član
 5. ELMA FEJZIĆ SEJMENOVIĆ (PzP) -član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: II - KOMISIJA ZA BUDŽET , FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

2020-05-19
 1. ALDIJANA ELEZOVIĆ (SDA) -predsjednik
 2. SALKO GOSTO (BPS) -zamjenik
 3. DŽENANA MUSIĆ (NB) -član
 4. ADNAN KARAVDIĆ (SBiH) -član
 5. AIDA MUSIĆ ČOPELJ (NiP) - član

Komisije Općinskog vijeća Hadžići: I - KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

2020-05-19
 1. MIRSAD TUFO (SDA) -predsjednik
 2. ALMIR KARDAŠ (NiP) - zamjenik predsjednika
 3. JASNA ČOVIĆ (SDA) -član
 4. JASMINA BOROVINA (SDA) -član
 5. FIKRET NUKICA (SDP) -član