• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Pravilnici

Pravilnici: Pravilnik o kriterijima i načinu odobravanja sredstava na budžetskoj pozciji „Međunarodna i međuopćinska saradnja“ Budžeta Općine Hadžići

2024-03-12

Ovim Pravilnikom utvđuju se kriteriji i način odobravanja sredstava koja se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima Općine Hadžići planiraju na budžetskoj pozciji „Međunarodna i međuopćinska saradnja“.

Pravilnik preuzmite OVDJE.

 

Pravilnici: Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama

2021-03-30

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o izvršenju budžeta Općine Hadžići Općinski načelnik donosi Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama. Pravilnikom se utvrđuju kriteriji i način dodjele jednokratne novčane pomoći porodiljama čije je prebivalište/boravište na području općine Hadžići i koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ili pravo na novčanu naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu putem Službe za boračku-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići. Porodilja koja rodi prvo ili drugo novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 200 KM. Porodilja koja rodi treće, četvrto i svako naredno novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 250 KM.

Pravilnik preuzmite ovdje.

Pravilnici: Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje

2021-03-30

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o izvršenju budžeta Općine Hadžići, Općinski načelnik donio je Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Pravilnik se odnosi na žene bez djece koje su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa područja općine Hadžići.

Pravilnik preuzmite ovdje.