• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini

Načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini. Pravo učešća imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe kabineta Općinskog načelnika.

 

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« - prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.).

 

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave aplikanata koji su bili korisnici sredstava iz projekta za mlade u 2021.godini, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava do 30.06.2022.godine, neće biti razmatrane.

 

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih preuzmite ovdje.