• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za razvoj, stambeno – komunalne poslove

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je obrazovana; sprovodi utvrđenu politiku i stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana; predlaže i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za Općinu; podnosi konačan obračun o završenoj investiciji; vrši procjenu vrijednosti i izrađuje plan javnih nabavki, prikuplja inicijalne materijale i prijedloge za izradu projektnih prijedloga općine Hadžići u domenu javnih nabavki, učestvuje u izradi aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga općine u domenu javnih nabavki, sudjeluje u aktivnostima projektnog ciklusa za projekte i programe koji se financiraju iz fondova i sredstava iz Europske unije, kao i u aktivnostima vezanima za koordinaciju međunarodnih i domaćih te javnih i privatnih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe u kojima sudjeluje općina u domenu javnih nabavki, obrađuje tendersku dokumentaciju i prati realizaciju ugovora sa pravnog i finansijskog aspekta; vrši raspisivanje javnih nadmetanja i sprovodi postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom, a za potrebe općinskog organa uprave; radi na pripremi i učestvuje u izradi projektno - investicione dokumentacije za obnovu infrastrukturnih i drugih objekata na području općine i u tom cilju ostvaruje saradnju sa međunarodnim i drugim organizacijama i zajednicama, Kantonalnim zavodima i drugim upravnim organizacijama i institucijama; priprema i učestvuje u izradi projektno-investicione dokumentacije za obnovu i uspostavljanje novih privrednih i poljoprivrednih objekata i malih proizvodnih pogona, a u svrhu obezbjeđenja većeg upošljavanja,vrši evidenciju ratne štete na privatnim stambenim objektima i raspodjelu građevinskog materijala u humanitarne svrhe; vrši poslove pripremanja terena i pristupa poslovima na obnovi općine, vrši poslove komunalne djelatnosti, sarađuje sa kantonalnim javnim komunalnih preduzećima po pitanjima obavljanja komunalnih poslova iz njihove nadležnosti, a koji su od interesa za građane općine; osigurava održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti; vrši zimsko i ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva; vrši poslove koordinacije na izvođenju radova sanacije i rekonstrukcije saobraćajne i komunalne infrastrukture, te obnove i sanacije individualnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja; uspostavlja i vodi registar imovine općine Hadžići (poslovnih prostora, stanova, zemljišta, javnih prostora, sportskih, kulturnih objekata i spomenika, komunalne infrastrukture i dr.) uspostavljanjem jedinstvene baze podataka; vrši poslove iz oblasti zaštite čovjekove sredine; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine; učestvuje u poslovima vezanim za davanje na korištenje poslovnih prostora i organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora; vodi evidenciju i vrši kontrolu korištenja stanova u vlasništvu Općine i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije; obavlja poslove vezane za kupoprodaju općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije; vrši poslove iz svoje nadležnosti u oblasti korištenja građevinskog zemljišta i održavanja zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama; vodi prvostepeni upravni postupak za napuštene nekretnine koje se nalaze pod privremenom upravom općine i njihov povrat vlasnicima; vrši kontrolu korištenja napuštenih nekretnina i donosi druga rješenja u stambenoj oblasti u skladu sa zakonom; vrši pružanje pravne pomoći u oblasti za koju je obrazovana; priprema prijedloge općinskih propisa vezane za oblast za koje je obrazovana za općinskog načelnika i Općinsko vijeće; vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Pomoćnik načelnika: Adnan Fazlibašić

Telefon:033/475-921

investicije@hadzici.ba