• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršenje zakona i drugih propisa u oblasti privrede, turizma i finansija te u drugim oblastima za koje je obrazovana; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je obrazovana; priprema prijedloge općinskih propisa i vrši izradu drugih akata iz svoje oblasti za općinskog načelnika i Općinsko vijeće; rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge radnje te pruža pravnu pomoć u oblasti za koju je obrazovana; prati privredna kretanja posebno u oblasti male privrede i obrta; vodi brigu o prirodnim, poljoprivrednim i šumskim resursima Općine i predlaže mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti; vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine, te razvoju kapaciteta u kućnoj radinosti i razvoju turističke djelatnosti na području općine; vodi registre privrednih djelatnosti u nadležnosti općine; predlaže u okviru ovlaštenja, mjere prema ustanovama, privrednim društvima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za općinu; sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija; izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, rebalansa budžeta i odluke o izvršenju budžeta; utvrđuje i prati dinamiku izvršenja Budžeta; predlaže uravnoteženje Budžeta; vrši doznaku sredstava budžetskim korisnicima; kroz poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju Budžeta Općine, prati naplatu sredstava iz djelokruga rada svih službi za upravu Općine Hadžići; vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove; vrši kontrolu rada sudionika u građenju i održavanju građevine odnosno obavlja poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja na osnovu Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog Zakona te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidenciju bespravne gradnje na području općine; prati i analizira stanje u oblasti zaštićenih zona; vrši inspekcijski nadzor iz oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog Zakona te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; vrši inspekcijski nadzor u oblasti cesta na osnovu Zakona o cestama F BiH i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Pomoćnik načelnika: Eldar Proha

Telefon:033/475-907

finansije@hadzici.ba

privreda@hadzici.ba 

inspekcija@hadzici.ba