• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za imovinsko–pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova i katastra nekretnina; sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koje je obrazovana; stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana; provodi postupke rješavanja imovinsko pravnih odnosa na građevinskom zemljištu (prodaja građevinskog zemljišta i drugi oblici pravnog prometa na zemljištu Općine ili na drugom zemljištu u korist Općine, vraćanje vlasništva na podruštvljenom zemljištu, prihvatanje izjava o odricanju od prava vlasništva na zemljištu u korist državne svojine; rješavanje predmeta eksproprijacije nekretnina; priprema i izrada prijedloga odluka iz imovinsko pravne oblasti čije je donošenje u nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; priprema prijedloge općinskih propisa iz imovinsko pravne oblasti iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika; prati i proučava propise iz ove oblasti te pruža odgovarajuću stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima; priprema izjašnjenja i mišljenja za Općinsko pravobranilaštvo po pitanjima tužbi vezanih za poslove Službe kao i po pitanju drugih imovinsko pravnih zahtjeva prema Općini ili imovinsko pravnih zahtjeve Općine prema drugim licima; izrađuje prijavne listove o svim promjenama na nekretninama i dostavljanje istih Gruntovnici; provodi sve promjene na nekretninama i prava na nekretninama u katastarskom operatu; vrši terenska snimanja, mjerenja i iskoličavanja za potrebe Službe kao i drugih službi Općine; izrađuje elaborate za eksproprijacije za potrebe Općine; vrši snimanje terena za potrebe izrade parcelarnih planova; vrši geodetsko snimanje u svrhu razgraničenja državnog od privatnog zemljišta; obavlja vještačenja u predmetima spornih katastarskih promjena na nekretninama i promjena prava na nekretninama; obezbjeđuje podatke i vrši uviđaje za potrebe rješavanja predmeta denacionalizacije nekretnina i drugih predmeta iz imovinsko pravne oblasti; vrši izdavanje kopija katastarskih planova; provodi izvršni postupak po svojim rješenjima, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe kao i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Pomoćnik načelnika: Almin Tufo

Telefon:033/475-908

imovinska@hadzici.ba