• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice

 


Opis poslova

Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je obrazovana; sprovodi utvrđenu politiku i stara se o realizaciji planiranih budžetskih sredstava za oblast za koju je obrazovana;organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine; izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine; priprema program zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u općini; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini; vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke; priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine, unosi podatke u informacioni sistem energijske efikasnosti F BiH (ISEE) u skladu sa obavezama iz materijalnog Zakona i podzakonskih akata, vrši upravne i druge poslove koje se posebnom odlukom na osnovu Statuta Općine prenesu na mjesne zajednice, kao i druge poslove iz nadležnosti mjesnih zajednica; inicira, podstiče i organizira učešće građana o odlučivanju o lokalnim poslovima koji neposredno utiču na njihove svakodnevne potrebe, život i rad; vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, savjeta mjesnih zajednica, kao i one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i savjeti mjesnih zajednica; priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima, vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe i poslove po nalogu općinskog načelnika.

Pomoćnik načelnika: Nijaz Musić

Telefon: 033/421-006

civilnazastita@hadzici.ba

 

OPERATIVNI CENTAR CZ: 033/421-400

ohadzicicz@bih.net.ba

 

Mjere zaštite od prirodnih u drugih nesreća:033/428-130

 

Zaštita od požara i vatrogastvo: 033/428-551

 

Koordinator rada mjesnih zajednica: 033/428-131

 

Sekretar MZ Hadžići: 033/421-025

Sekretar MZ Pazarić: 033/416-631

Sekretar MZ Tarčin: 033/418-825