• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinsko pravobranilaštvo

 


Pravobranilaštvo Općine Hadžići je državno tijelo koje poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezinih organa i drugih organa koji se finansiraju iz Budžeta Općine ili čiji je Općina osnivač. Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši u skladu sa ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. Pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih prava i interesa javnih preduzeća i drugih pravnih lica koje osniva Općina, ako je to predviđeno aktom o osnivanju. U djelokrug rada Pravobranilaštva spada zastupanje Općine pred svim sudovima u zemlji i inostranstvu, upravnim organima, zaprimanje i obrada predmeta, sačinjavanje tužbi i upućivanje istih nadležnim sudovima, odgovaranje na tužbe zaprimljene protiv Općine, ulaganje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, davanje pravnih mišljenja, rješavanje sporova mirnim putem – mimo suda, pružanje stručne pomoći pravnim licima u skladu sa zakonom, davanje pravnih mišljenja na ugovore imivinsko-pravne prirode i dr. Radom Općinskog pravobranilaštva rukovodi Općinski pravobranilac. Zakonom propisane evidencije u Pravobranilaštvu vodi mlađi referent za administrativne poslove – upisničar. Općinskog pravobranioca imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika Općine. Pravobranilaštvo Općine Hadžići je državno tijelo koje štiti imovinu i imovinske interese Općine. Ovo Pravobranilaštvo osnovano je Odlukom Općinskog vijeća iz 2008. godine, a počelo je sa radom 01.12.2011. godine. Svoju funkciju Pravobranilaštvo, u najvećem broju slučajeva ostvaruje na sudu, gdje štiteći interese Općine, istu zastupa u parničnim, vanparničnim, izvršnim i drugim postupcima. Značajna je uloga Pravobranilaštva i u upravnim postupcima, kako u općini tako i pred drugim organima uprave, kao i uloga davanja mišljenja u svim slučajevima predviđenim zakonom. U Općinskom pravobranilaštvu uposlene su dvije osobe i to pravobranilac Meliha Halilagić i referent za administrativne poslove, Nermina Kazić. Pravobranilaštvo nastoji, da prilikom vođenja postupaka, u slučajevima u kojima to zakon dozvoljava, u iste aktivno uključi građene o čijim pravima i obavezama se odlučuje, a sve u cilju zaštite kako interesa i prava građana, tako i interesa Općine Hadžići.

Općinska pravobraniteljica: Meliha Halilagić, dipl. pravnik

Telefon: 033/475-917

pravobranilastvo@hadzici.ba